دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 20193 + ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

بررسی عوامل موثر بر هزینه در بخش پروژه های ساخت و ساز

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
20193 2013 11 صفحه PDF 22 صفحه WORD
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
An exploration into cost-influencing factors on construction projects
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Project Management, Available online 25 October 2013

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2. بررسی آثار

3. روند تحقیقات

4. روش تحقیق

4.1. روش KJ

شکل 1. روند تحقیق

4.2 روش دلفی اصلاح شده    

5. جمع آوری و سازماندهی عوامل موثر بر هزینه

6. تجزیه و تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر هزینه

6.1. روش دلفی اصلاح شده با 2 گروه و 2 دور

شکل2.  نمودار  میل برای نفوذ محیط زیست و ضمنی.

شکل. 3. نمودار میله ای برای دامنه قرارداد.

شکل. 4. نمودار میله ای برای خطرات پروژه.

شکل. 5. نمودار میله ای برای مدیریت و روش

6.2. تحلیل

جدول 1.1  نتایج دور اول - نفوذ محیط و ضمنی.

جدول 1.3 نتایج دور اول - خطرات پروژه.

جدول 1.4 نتایج دور اول - مدیریت و روش.

جدول 2.1 نتایج دور دوم - نفوذ محیط زیست و ضمنی.

جدول 2.2 نتایج دور دوم - دامنه قرارداد..

جدول 2.3 نتایج دور دوم - خطرات پروژه.

جدول 2.4 نتایج دور دوم - مدیریت و روش.

جدول 3 میانگین SI برای دسته با عوامل کلیدی موثر بر هزینه.

شکل. 7. رادار چارت برای مقایسه انحراف معیار بین دو گروه

شکل. 6. رادار چارت برای مقایسه میانگین بین دو گروه.

شکل. 8. رادار چارت برای مقایسه محدوده چارک بین دو گروه

6.4 مطالعه موردی

جدول 4 رتبه بندی عوامل کلیدی   موثر بر هزینه .

7. نتیجه گیری
کلمات کلیدی
عوامل موثر هزینه - کنترل هزینه - اصلاح روش دلفی - روش
کلمات کلیدی انگلیسی
Cost-influencing factors, Cost control, Modified Delphi Method, KJ method,
ترجمه چکیده
افزایش پیش بینی نشده هزینه های ساخت و ساز مشکل شایعی در صنایع ساخت و ساز به شمار می آید. هدف از این پژوهش این است که عوامل اصلی موثر بر هزینه را با مفهوم و روش جدید به منظور بررسی مخارج و هزینه ها استخراج کنیم. از این رو، در این تحقیق روش دلفی اصلاح شده (MDM) با2 گروه و 2 دور و روش کاواکیتا جیرو(KJ) را به منظور تحکیم نظرات کارشناسان و شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی اقتباس کردیم که بر هزینه های پروژه تاثیر می گذارد. در حدود نود عامل موثر برهزینه با بررسی آثار و مصاحبه های صورت گرفته با کارشناسان با تجربه عملی در بخش کنترل هزینه در شرکت های ساخت و ساز جمع آوری شد (گروه 1). روش KJ برای تثبیت این عوامل در 4 دسته مورد استفاده قرار گرفت و در کل تعداد عوامل به 42 مورد رسید. سپس برای فیلتر کردن عوامل کلیدی پرسشنامه ها 2 دور پخش شد. به منظور تایید نظرات اینها در گروه اول، درگروه 2 کارشناسان با تجربه ای بخش های دولتی، شرکت های مشاوره ای و شرکت های ساخت و ساز به عنوان مقایسه گنجانده شدند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که 16 عامل کلیدی موثر بر هزینه وجود دارد. سپس محاسبه شاخص شدت برای رتبه بندی این عوامل کلیدی موثر بر هزینه انتخاب شد. در این مطالعه نشان داده می شود که محدوده تعریف شده پروژه در قرارداد و کنترل هزینه عوامل تعیین کننده اصلی اضافه هزینه است
ترجمه مقدمه
بردن پروژه با کمترین مناقصه در صنایع ساخت و ساز مرسوم است. بنابراین، بدون کنترل عوامل کلیدی موثر بر هزینه، شرکت های ساخت و ساز به طور موثر قادر به بررسی مخارج نیستند، که هزینه پروژه را بالا می برد و بر سود کلی تاثیر می گذارد. در واقع، افزایش پیش بینی نشده هزینه ساخت و ساز مشکل شایع در صنایع ساخت و ساز است. فلیوبجیرگ و همکاران (2002) اشاره دارند که در طول تاریخ، پروژه های ساخت و ساز بزرگی گرفتار هزینه و زمانبندی اضافی شدند. شین و همکاران (2009) بیان می کنند که در بسیاری از موارد هزینه نهایی پروژه بیش از هزینه برآورده شده اولیه بوده است. دولوی (2011) نشان می دهد که هزینه های اضافی مسئله مزمن در اکثر پروژه ها است. لاو و همکاران (2013) هزینه های اضافی 276 پروژه ساخت و ساز و مهندسی را محاسبه کردند و میانگین ان را 12.22٪ نشان دادند. هیچ تفاوت معنا داری در هزینه اضافی در میان میزان قرارداد، نوع طرح و روش های خرید بدست نیامد. کامینگ و همکاران (1997) نیز در مورد زمان ساخت و ساز و هزینه اضافی در کشورهایی درحال توسعه مانند نیجریه، عربستان سعودی و اندونزی بحث کردند. با این حال، هزینه اضافی ساخت و ساز منحصر به کشورهای در حال توسعه نیست. این یک موضوع جهانی است که با بحران مالی جهانی به خاطر افزایش رقابت قیمت بدتر شده است. زمانیکه شرکت های ساختمانی معمولا برای تامین نیازهای سرمایه خود در طول ساخت و ساز متکی به روش های متنوع مالی می شوند. در صورتی که عوامل کلیدی موثر بر هزینه را نتوان کنترل کرد محدودیت های مالی نفوذ بیشتری روی هزینه های کلی و سود نهایی پیدا می کند. بنابراین، این مقاله به نقطه نظر شرکت های ساخت و ساز در بررسی و بحث در مورد عوامل کلیدی می پردازد که روی هزینه های پروژه ساخت و ساز تاثیر می گذارد. در این روش بررسی آثار، مصاحبه ها، روش KJ (روش جیرو کاواکیتا ، میل نمودار)، و ارزیابی کارشناس دلفی )با 2 گروه و 2 دور) برای تعیین کردن عوامل کلیدی موثر بر هزینه حاصل از لایه های مختلف ، و برای کمک به شرکت های ساخت و ساز با کنترل هزینه موثر در مرحله آماده سازی و پس از روند ساخت و ساز به منظور کاهش خطرات حاصل از هزینه ها یا افزایش مخارج ادغام شده است.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله بررسی عوامل  موثر  بر هزینه در بخش پروژه های ساخت و ساز

چکیده انگلیسی

Construction cost overrun is a common problem in construction industries. The objective of this research is to extract the key cost-influencing factors with new concept and methods to help control the expenditure. Hence, this research adopts the Modified Delphi Method (MDM) with 2 groups and 2 rounds and Kawakita Jiro method (KJ) to consolidate the experts' opinions and identify and rank the key factors that affect project costs. Ninety cost-influencing factors are collected from literary review and interviews with experts with practical cost control experiences in the construction companies (Group 1). The KJ method is used to consolidate these factors into 4 categories and down to a total of 42 factors. 2 rounds of questionnaires are then conducted to filter the key factors. In order to verify views of those in the first group, Group 2 consists of experienced experts from the public sectors, consulting firms and construction companies as a comparison. Results of the analysis indicate that there are 16 key cost-influencing factors. Severity Index computation was then adopted to rank these key cost-influencing factors. The study renders that clearly defined scope of project in the contract and cost control are the major determinants for cost overrun.

مقدمه انگلیسی

It's customary in construction industries to win projects with the lowest bids. Therefore, without controlling key cost-influencing factors, construction companies will not be able to control the expenditure effectively, which will in turn increase project costs and affect overall profit. In fact, construction cost overrun is a common problem in construction industries. Flyvbjerg et al. (2002) pointed out that historically, large construction projects have been plagued by cost and schedule overruns. Shane et al. (2009) stated that final project costs have been higher than the cost estimates prepared in too many cases. Doloi (2011) brought up that cost overrun is a chronic problem for most projects. Love et al. (2013) calculated cost overruns from 276 construction and engineering projects and revealed a mean cost overrun of 12.22%. No significant differences for cost overruns were found among contract size, project type, and procurement method. Kaming et al. (1997) also discussed construction time and cost overruns in developing countries such as Nigeria, Saudi Arabia and Indonesia. However, construction overrun is not unique to developing countries. It is a worldwide issue worsened by the global financial crisis due to increasing price competition. As construction companies usually rely on various financing approaches to meet their capital needs during construction, the inherent financial constraint poses further influence on the overall costs and the ultimate profit if the key cost-influencing factors cannot be controlled. Therefore, this paper takes the standpoint of the construction companies to explore and discuss key factors that affect project costs during construction. The methodology integrates literary review, interviews, the KJ method (Kawakita Jiro method, affinity diagram), and the Delphi Expert Assessment (with 2 groups and 2 rounds) to locate the key cost-influencing factors from various layers, and to assist the construction companies with effective cost control both during the preparation stage and after the construction proceeds in order to reduce risks derived from costs or escalating expenditure.

نتیجه گیری انگلیسی

Many literatures and actual projects indicate that construction cost overrun is a common problem in the construction field. Identifying the cost-influencing factors is the first step toward addressing such problem. If construction companies can effectively control these key factors and formulate prevention strategies, it is possible not only to avoid cost overrun, but also to increase the overall profits for the project. In order to factually provide the key cost-influencing factors to the construction companies, the cost-influencing factors are analyzed and discussed from the perspectives of the construction companies. The KJ method and MDM with 2 groups and 2 rounds are utilized to improve the traditional Delphi method, and Severity Index (SI) computation was adopted to rank the factors. According to the result of the SI, the highest to the lowest categories are Scope of Contract, Project Risks, Management and Technique, and Environmental and Circumstantial Influence. There are 16 key cost-influencing factors in these 4 categories. Factors with the strongest influence include Clearly Define the Scope of Project in the Contract, Cost Control and Contract Dispute. In practice, construction companies must clearly understand the client's needs through communication during the initial stage of the project. They must have clear understanding of the scope of the contract and ask the clients for necessary clarifications regarding the drawings and specifications prior to signing the contract to avoid pricing disputes. Additionally, during project implementation, the contractors should fully implement cost-control measures. Construction companies can also use the remaining factors to conduct a thorough investigation that is tailored to the characteristics of the project and the client prior to the project commences in order to minimize uncertainties and reduce the chance of cost overruns.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.