موضوعات زیر مجموعه سیستم های اقتصادی  ( 0 موضوع)

آشنایی با موضوع
نظام یا سیستم اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین ارکان بنیان اقتصادی هر کشور نقش بسزایی در فرهنگ، معیشت و پیشرفت جوامع ایفا می‌کند. پدیده‌هایی مثل فقر و ثروت، عدالت و بی‌عدالتی و ایجاد انگیزه فردی یا عدم وجود آن همگی تحت تاثیر نظام اقتصادی و در چهارچوب آن به‌وجود می‌آیند. در تمام کشورهای جهان، که کالایی تولید می شود یا خدماتی ارایه می شود، و دولت در فعالیت های اقتصادی نقشی ایفا می نماید، با یک سیستم اقتصادی روبه رو هستیم. سیستم های ممکن و موجود در اقتصاد امروز، به سه دسته عمده تقسیم می شود؛ اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد مخلوط.
در این صفحه، تعداد 0 موضوع از مهمترین موضوعات مطرح در بحث سیستم های اقتصادی نمایش داده شده است که با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، می توانید لیست مقالات ISI آرشیو شده در آن کتگوری را مشاهده فرمایید.