بلاگ

انتخاب موضوع تحقیق، روش ها و راهکارها

در صورتی که پروژه تحقیقاتی پیرامون یک سوژه معین و یا به سفارش یک سازمان باشد، گام اول یعنی انتخاب موضوع برداشته شده است. اما در غیر این صورت، لازم است پیش از هر اقدامی، حوزه موضوعی مورد نظر انتخاب شده و تحقیقات پیشین در آن حوزه مورد واکاوی قرار گیرد. انتخاب یک موضوع مناسب برای تحقیق در یک رشته از...

مشاهده مطلب