موضوعات زیر مجموعهشاخص کیفیت  (0 موضوع)

آشنایی با موضوع
مفهوم توسعه اجتماعی و کیفیت بسیار جامع تر از توسعه اقتصادی است و ایده ها و اهداف گسترده تری را دنبال میکند. اما این اهداف و ایده ها و نیز مفهوم توسعه اجتماعی به طور دقیق تعریف نشده است. ابعاد گوناگون این مفهوم مورد بحث و محل اختلافات است و بعضی از شاخص های آن در حال شکل گیری و فرموله شدن است. بعضی از شاخصهای کمّی وجود دارند که تا حدی بهزیستی جامعه را نشان میدهند. بعضی از متغیرهای کیفی نیز با روشهای آماری و ریاضی قابلیت تبدیل به متغیرهای کمّی را دارند که می توان به انواع شاخص های کیفیت از جمله شاخص کیفیت هوا ، شاخص کیفیت زندگی و شاخص کیفیت آب اشاره کرد.
در این صفحه، تعداد0 موضوع از مهمترین موضوعات مطرح در بحث شاخص کیفیت نمایش داده شده است که با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، می توانید لیست مقالات ISI آرشیو شده در آن کتگوری را مشاهده فرمایید.