دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 53924 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین‌وزن

عنوان انگلیسی
Effect of Profiles on AC Contamination Flashover Performance of Large-tonnage Suspension Disc Insulators
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
53924 2014 10 صفحه PDF 25 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : IEEE (آی تریپل ای)

Journal : IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Page(s): 2476 - 2485 ISSN : 1070-9878 INSPEC Accession Number: 14914809 Date of Publication : December 2014 Date of Current Version : 06 February 2015 Issue Date : December 2014

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

مقدمه

چیدمان‌ها و روش‌های آزمایشگاهی

شکل1. شمای مداری محفظۀ CEPRI. 

نمونه‌ها

رویه‌های تست

پیش‌آلودگی

مه مصنوعی

شکل2. نصب نمونه‌ها

ثبت تصاویر

ولتاژ تخلیۀ 50%،  U50% 

نتایج تست و تحلیل آن

 تاثیر پارامترهای پیکربندی مقره

شکل3. E50% مقرۀ بشقابی با دنده‌‌های تحتانی عمیق در برابر D برای مقادیر مختلف SDD

شکل4. منحنی توسعۀ سطح مقرۀ بشقابی با دنده‌‌های تحتانی عمیق.

 مقرۀ با دنده‌های تحتانی عمیق

 مقرۀ با دو روکش

شکل5. U50%/N در برابر L با SDD های مختلف. 

شکل6. E50% در برابر L مقرۀ با دنده‌های تحتانی عمیق در SDDهای مختلف

شکل7. E50% در برابر H مقره‌های با سه روکش در SDDهای مختلف. 

تاثیر پروفیل‌های مقره

 U50%/N نوع 1B و 1E و 2I

 U50%/N نوع 1D، 1G و 3M

شکل8. مقایسۀ U50%/N مقرۀ بشقابی با دنده‌های عمیق و مقرۀ با روکش جایگزین. 

شکل9. تصاویر فاصلۀ میانی دنده‌های تحتانی پل شده با جرقه و ترسیم شماتیک.

شکل10. مقایسۀ E50% مقرۀ بشقابی دنده‌های تحتانی عمیق و مقرۀ با روکش جایگزین. 

 تاثیر چگالی رسوب نمک (SDD)

جدول2. پارامترهای مقره‌های بشقابی تست شده.

شکل11. شناوری جرقۀ مقرۀ با سه روکش. 

معادلۀ تجربی برازش E50% 

شکل12. مقایسه‌های بین داده‌های تست شده و سازگاری تجربی ارائه شده توسط منبع [1].

شکل13. مقادیر E50% در برابر F مقرۀ سنگین وزن تحت SDD=0.03 mg/cm2. 

جدول3. مقادیر r و s مقره‌های تست شده. 

شکل14. مقایسۀ بین داده‌های تست شده و CR معادلۀ (10) در این مقاله. 

شکل15. مقایسۀ بین داده‌های تست شده و CR تحت SDD=0.02 mg/cm2

شکل16. مقایسۀ بین داده‌های تست و CR یک مقرۀ جدید با سه روکش تحت SDD=0.02 mg/cm2 .

 بحث‌ها

مقره‌های بشقابی با دنده‌های تحتانی عمیق به همراه یک دندۀ اضافی

شکل17. مقرۀ نوع 1C، 1D و 1G . 

شکل18. مقایسۀ U505/N مقرۀ بشقابی با دنده‌های تحتانی عمیق با و بدون دندۀ اضافی.

شکل19. تصاویر فاصلۀ هوایی پل شده توسط جرقه برای مقرۀ نوع 1C. 

شکل20. دو مسیر ممکن. 

شکل21. میدان الکتریکی اطراف دندۀ اضافی نوع 1C و 1D. 

عملکرد تخلیۀ مقرۀ با دو روکش

شکل22. E50% مقر‌ه‌های با دو روکش. 

شکل23. انتشار جرقه در طول سطح مقره. 

شکل24. ترسیم شماتیک دو شبوۀ شکسته شدن فاصله توسط جرقه. 

نتیجه‌گیری‌ها
ترجمه کلمات کلیدی
، پروفیل مقره‌ها، عملکرد تخلیۀ الکتریکی ناشی از آلودگی، مقرۀ بشقابی سنگین وزن، معادلۀ برازش -
کلمات کلیدی انگلیسی
Contamination Equations Flashover Insulators Power transmission lines Suspensions Voltage measurement
ترجمه چکیده
با استفاده از تجربیات میدانی و آزمایش‌های لابراتواری، نشان داده شد که عملکرد تخلیۀ الکتریکی مقره‌های آلوده به شدت تحت تاثیر هندسۀ مقره است. در این مقاله، مقره‌هایی با سه پرفیل مختلف شامل هفت نوع مقرۀ بشقابی با دنده‌های تحتانی عمیق ، سه نوع مقرۀ بشقابی با دو روکش و سه نوع مقرۀ بشقابی با سه روکش در یک محفظۀ هوایی مصنوعی تست شدند تا تاثیر پارامترهای پروفیل مقره روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی مقره‌های بشقابی سنگین وزن بررسی شود. نتایج تست آلودگی مصنوعی نشان داد که تنش ولتاژ تخلیۀ الکتریکی 50% (E50%) ، با افزایش قطر مقره و طول خزشی، کاهش می‌یابد. تاثیر چگالی رسوب نمک (SDD) نیز بررسی شد و مشخص شد که با افزایش چگالی رسوب نمک، E50% مقرۀ با روکش جایگزین، نسبت به مقرۀ با دنده‌های تحتانی عمیق با سرعت بیشتری کاهش می‌یابد. با استفاده از روش حداقل مربعات، یک عبارت تجربی ارائه شد تا رابطۀ بین E50% و پارامترهای پیکربندی مقره و نیز چگالی رسوب نمک توصیف شود. از طریق تحلیل ضرایب برازش تعمیم یافتۀ (r) معادله و خطای استاندارد تخمین (s) ، می‌توان نتیجه گرفت که نتایج محاسبه شده با داده‌های آزمایشگاهی توافق و تطابق بسیار خوبی دارند. علاوه بر این، به تاثیر دنده‌های تحتانی و نسبت طول کلاهکی روکش به فاصلۀ روکش، بر روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی توجه خاصی شد. این کار می‌تواند تحقیق روی پارامترهای مقره‌ها را غنی‌تر کرده و شاید مرجع مفید و مناسبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب مقره‌ها در خطوط انتقال EHV و UHV فراهم کند.
ترجمه مقدمه
با افزایش سطح ولتاژ سیستم قدرت در دهه‌های اخیر، مقره‌های آویزی بشقابی سنگین وزن به منظور تحمل وزن خطوط انتقال و زنجیره مقره‌های بلند به خصوص در خطوط انتقال EHV و UHV به کار گرفته شدند [1-3]. برای مثال، مقره‌های آویزی با بار مکانیکی مشخص 300 کیلونیوتن، 400 کیلونیوتن و یا حتی 800 کیلونیوتن هم ساخته شده است تا بتواند از پسِ افزایش سطح ولتاژ قدرت برآید [2، 4]. علاوه بر این، پروفیل‌های مختلف مقره‌ها طراحی شدند تا با شرایط مختلف محیطی سازگار باشند، مثلا اخیرا مقره‌های با سه دندۀ بیرونی معرفی شده است [4]. تخلیۀ الکتریکی ناشی از آلودگی (تخلیۀ آلودگی) مقره‌های بیرونی هنوز یکی از مشکلات خطوط انتقال است، هر چند کارهای زیادی برای مطالعه و بررسی سازوکار انتشار جرقه و پیش‌بینی ولتاژ تخلیه صورت گرفته است [5-8]. برای مثال، در اوایل سال 2004، قطع برق ناشی از تخلیۀ آلودگی در طول خطوط 500 کیلوولتی موجب آسیب‌های زیادی به شبکۀ شرقی چین شد [6]. تجربۀ کاری و آزمایش‌های لابراتواری نشان داده‌اند که شکل مقره تاثیر شگرفی روی عملکرد تخلیۀ مقره‌های آلوده دارد [1-2، 10-23]. ماتسوکا تاثیر قطر روی ولتاژهای تخلیۀ الکتریکی ac آلودۀ مقره‌های پست را بررسی کرد و چنین پیشنهاد شد که فاصلۀ خزشی هر واحد با قطر متوسط افزایش می‌یابد [15]. با این حال، زنجیره مقرۀ بشقابی آویزی به این خاطر که فاصلۀ هوایی مقرۀ پست معمولا خیلی بزرگتر از فاصلۀ هوایی زنجیره مقرۀ بشقابی آویزی است با آن متفات است، و اثر دیگر پارامترهای مقره روی ولتاژ تخلیه در نوشته‌های فنی در نظر گرفته نشد [15]. سانداراچان اثبات کرد که صرفنظر از پروفیل، قطر مقره‌ها تاثیر بسیار زیادی روی ولتاژ تخلیه دارد [16]. در حالی که وانگ پیشنهاد کرد که مقرۀ بشقابی با دنده‌های تحتانی بلند و کوتاه و یک فاصلۀ پهن‌تر بین نوک دنده‌ها دارای ولتاژ تخلیۀ بزرگتر بوده و پیکربندی دنده‌‌های تحتانی تاثیر زیادی روی عملکرد تلیه دارد [4]. فرزانه و شیلوم یک بررسی جامع روی تاثیر پارامترهای مقره بر روی عملکرد تخلیۀ آلودگی انجام داده و معادلۀ تجربی ذیل را ارائه دادند
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین‌وزن

چکیده انگلیسی

From field experience and laboratory experiments, it was indicated that the flashover performance of contaminated insulators was significantly influenced by the insulator geometry. In the paper, insulators with three different profiles including seven types of deep under-ribs disc insulator, three types of two-shed disc insulator and three types of three-shed disc insulator were tested in an artificial climate chamber to investigate the influences of insulator profile parameters on the flashover performance of large tonnage disc insulators. The artificial contamination test results indicated that 50% flashover voltage stress (E50%) decreased with the increasing insulator diameter and creepage distance. The influence of salt deposit density (SDD) was also investigated, and it was found that E50% of alternating-shed insulator decreased more rapidly than that of deep under-ribs insulator with the increase of SDD. An empirical expression was proposed, by employing the least-square method, to describe the relationships between E50% and insulator configuration parameters as well as SDD. Through analyzing the generalized fitting coefficients (r) of the equation and the standard error of estimate (s), it can be concluded that the calculated results are in good agreement with the experimental data. Moreover, special attentions were also paid to the influence of the under-ribs and the ratio of shed overhang distance to the shed spacing on flashover performance respectively. This work can enrich the investigation of insulators parameters and may provide useful reference for performance evaluation and selection of insulators in EHV and UHV transmission lines.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.