دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 32280
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تاثیر خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس

عنوان انگلیسی
The effect of overt and covert narcissism on self-esteem and self-efficacy beyond self-esteem
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
32280 2015 4 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Personality and Individual Differences, Volume 85, October 2015, Pages 172–175

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلید واژه ها

1.مقدمه

2.روش کار

2.1.شركت كنندگان

2.2. مواد 

2.2.1. خودشیفتگی آشکار

2.2.2. خودشیفتگی پنهان

2.2.3. عزت نفس

2.2.4. خودکارآمدی

2.3. روش کار

3. نتایج

3.1. آمارهای توصیفی

3.2 ارتباط بین خود شیفتگی آشکار و پنهان

3.3 آنالیزهای دگرسیون چندگانه، پیش بینی عزت نفس

3.4 آنالیز های دگرسیون چندگانه پیش بینی کننده خودکارآمدی

4. بحث

جدول1 خلاصه آنالیز رگرسیون چندگانه پیش بینی کننده اعتماد بنفس

جدول 2 خلاصه آنالیز رگرسیون چندگانه پیش بینی خودکارآمدی
ترجمه کلمات کلیدی
خودشیفتگی - خودشیفتگی آشکار - خودشیفتگی پنهان - عزت نفس - خودکارآمدی -
کلمات کلیدی انگلیسی
Narcissism; Overt narcissism; Covert narcissism; Self-esteem; Self-efficacy
ترجمه چکیده
نوشته های پیشین ماهیت دو گانه ویژگی خودشیفتگی را به شکل های آشکار و پنهان پیشنهاد می کند. در حالی که مطالعات متعددی که دو زیر گروه در رابطه با اعتماد به نفس را بررسی کرده اند، مطالعات اندکی زیرگروه خودشیفتگی و خودکارآمدی را بررسی کرده است. 115 دانشجوی روانشناسی اندازه گیری های خودگزارش دهی خودشیفتگی آشکار، خودشیفتگی پنهان، عزت نفس و خودکارآمدی را پر کردند. نتایج نشان داد بین خودشیفتگی آشکار و پنهان رابطه معنی داریوجود ندارد،این نشان می دهد که دو زیرگروه متمایزهستند.شکل های آشکار و پنهان خودشیفتگی به طور قابل باخودکارآمدی مرتبط است و فراتر از اعتماد به نفس است. علاوه بر این، خودشیفتگی آشکار به طور مثبت پیش بینیمی کند که هر دوی عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس است. در مقابل، خودشیفتگی پنهان عزت نفس و خودکارآمدی برای پیش بینی منفی فراتر از اعتماد به نفس پیدا شد. وابستگی اندک خودشیفتگی آشکار نیز با قدرت مرتبط با خودکارآمدی بالا محاسبه شد، اما نه باعزت نفس، که نشان می دهد قدرت یک تطابق بیشتری دارد. مقیاس اندک اختصاصی شخص باعزت نفس بالاو نه خودکارآمدی مرتبط است، که آن را به شکل های هسته ناسازگار از خودشیفتگی آشکار نشان می دهد. عریان گرایی باهماعتماد به نفس یاخودکارآمدی مرتبط نبود.نتایج بنظر می رسد که با نوشته های گذشته همخوانی نداشت، و بینش اضافی به معانی صفت خودشیفتگی با توجه خودکارآمدی داده است.یافته ها نشان می دهدکه صفت خودشیفتگی آشکارساختاری سازگارتر برای فرد خود انگار هدر مقایسه با خودشیفتگی پنهان دارد.
ترجمه مقدمه
بنظر می رسد که خودشیفتگی بیمارگونه و اخیرا غیر بیمارگونه دوشکل متفاوت هستند. مطالعات متعددی ارتباط خودشیفتگی آشکار و پنهان و عزت نفس را بررسی کرده است. با این حال،خودشیفتگی و انواع با دامنه مربوطه ازخودکارآمدی ارتباط ندارد. بررسی ارتباط بین انواع خودشیفتگی و خودکارآمدی ممکن است عناصر سازگار و ناسازگار از این ساختار شخصیتی چند وجهی را برجسته نماید.علاوه بر این، تفاوت درخودکارآمدی ممکن است پیامدهایی برای تمایزات رفتاری مربوط بین انواع آشکار و پنهان خودشیفتگی، مانند خشونت باشد. تصور می شود که دو شکل صفت خودشیفتگی، آشکار و پنهان وجود دارد. شکل آشکار، در قالب عریان گرایی بزرگ یعنی حس اغراق آمیزیاز اهمیت خود، بزرگ نمایی و تمایل برای جلب توجه تعریف می شود.در مقابل، شکل پنهان یا حساسیت آسیب پذیری خود شیفتگی باحساسیت به انتقاد مشخص، عدم اعتماد به نفس، انزوای اجتماعی، مشخص می شود،اما مشابه به شکل آشکار خود شیفتگی، عنصری از بزرگ نمایی است.در حالی که خودشیفتگی پنهان شامل بزرگ نمایی در قالب یک بخش اصلی است، که یک عنصر ناامنی دربزرگ نمایی است. از آنجا که مفهوم دوگانه صفت خودشیفتگی، توجه تجربی را به ساختار آشکار و پنهان بررسی کرده است.این پژوهش استقلال انواع آن را اثبات کرده است. علاوه بر این یافته های این پژوهش تفاوت های اساسی رادرتعبیر خودشیفتگی پنهان که باپریشانی بیشترمشخص می شود، نشان می دهد. بنابراین،تفاوت در پریشانی گزارش شده ممکن است تا حدی به گرایش خودشیفته آشکار نسبت به انکار مشکلات مربوط باشد. با این حال،فقدان رابطه معنی دار بین سنجش خودشیفتگی آشکار و پنهان پیشنهاد استقلال شان را تایید می کند. این پژوهش ساختارهای عامل متنوع پرسشنامه شخصیت خودشیفتگی را با دو، سه ،چهار و حتی هفت عامل پیشنهاد شناسایی کرده است. راه حل عامل چهارو هفت منحصرا از طریق تحلیل مولفه های اصلی مشتق شده است.در مقابل، راه حل عامل دو و سه علاوه بر بررسی با استفاده ازتحلیل عامل تایید کننده، با راه حل عامل سه بهترین تناسب را نشان می دهد. بنابراین، پژوهش حاضر به سه مقیاس کوچک قدرت،عریان گرایی و فردخاص به وسیلهKubarychو همکاران شناشایی شده است. دیدگاههای روانکاوی خودشیفتگی بیمارگونه را در قالب بزرگ نمای دفاعی در جبران احساس حقارت اساسی شناسایی کرده اند.به طور متناوب دیدگاه های یادگیری اجتماعی نشان می دهند که خودشیفتگی متشکل از باورهای اساسی حقیقی از برتری است.این پیشنهادات متناوب از خودانگاره با توجه به خودشیفتگی بیمارگونه، تعجب آور نیست که تحقیقات مربوط به صفت خودشیفتگی و اعتماد به نفس توسعه یافته است. عزت نفس ممکن است در قالب دیدگاه مردم از خودشان تعریف شده باشد؛ آیا آنها خودشان را فردی مناسب و با ارزش می بینند یا نه. خودشیفتگی بارز با عزت نفس بالاهمراه است در حالی که باخودشیفتگی پنهان باخودباوری پائین همراه است. بنابراین،یافته های این پژوهش ممکن است با توجه به تفسیر خودپنداره فردی نسان دهد که خودشیفتگی آشکار ساختار سازگارتری نسبت به خودشیفتگی پنهان دارد. به طور یکسان، وابستگی سطح خرده مقیاس با عزت نفس، با فرد خاص و قدرت خرده مقیاسها با افزایش اعتماد بنفس کشف شده است.در مقابل،بین عریان گرایی و عزت نفس ارتباط معنی داری پیدا نشده است.این نشان می دهد اثرات خرده مقیاس متفاوت ممکن است سرکوب گردد اگرمقادیرکل مقیاس به طور انحصاری در نظر گرفته شود. عنصر دیگر در حیطه خودپنداره خودکارآمدی است. خودکارآمدی ممکن است به صورت این تعریف می شود که مردم چگونه توانایی خود را برای هر دو سازماندهی و انجام وظایف قضاوت می کنند. علاوه بر این، در قالب یک مفهوم،آن مستلزم احساسات، افکار، انگیزه و نیز رفتار است.خودکارآمدی ممکن است با موفقیت یا عدم موفقیت در انجام وظایف تحت تاثیر قرار گیرد، از این رو ممکن است بسته به وقایع اخیر متفاوت است. در این رابطه، خودکارآمدی شباهت به اعتماد به نفس دارد که مسئول نوسانات در پاسخ به رویدادهای زندگی، به ویژه در افراد خودشیفته است. بنظرمی رسد که عزت نفس و خودکارآمدی متمایز هستند، اما مفاهیم مرتبط نسبتا بهم مربوط هستند. شباهت بین خودکارآمدی وعزت نفس نشان می دهد که خودکارآمدی به احتمال زیاد بین انواع خودشیفتگی متفاوت است. علیرغم مطالعات متعددی بررسی زیرگروه خودشیفتگی و اعتماد به نفس، این پژوهش در رابطه با خودکارآمدی در نظر گرفته نشده است. بررسی خودکارآمدی در رابطه با خودشیفتگی بیشتر ممکن است درک تفاوت بین انواع خودشیفتگی را گسترش دهد و درک بیشتری در تغییر در مفهوم خود پنداره در ارتباط با ارائه متفاوت از خودشیفتگی را فراهم سازد. این مطالعه خودشیفتگی آشکار، خودشیفتگی پنهان، عزت نفس و خودکارآمدی بررسی می کند. با توجه به اینکه اعتماد به نفس به خودکارآمدی ارتباط متوسطی دارد، به نظر می رسد بهتر است که برای در نظر گرفتن تاثیر خودشیفتگی آشکار و پنهان بر خودکارآمدی، فراتر از واریانس محاسبه شده برای اعتماد به نفس در نظر گرفت. اهداف این مطالعه عبارت از (الف) بررسی رابطه بین خودشیفتگی آشکار و پنهان، (ب) ارزیابی پیوند خودشیفتگی آشکار و پنهان به اعتماد به نفس، و (ج) ارزیابی اینکه آیا خودشیفتگی آشکار و پنهان به طور مستقل خودکارآمدی پیش بینی شده، فراتر از عزت نفس. برای بررسی بیشتر جنبه های اختصاصی خودشیفتگی آشکار، تجزیه و تحلیل پرسشنامه خرده مقیاس شخصیت خودشیفته نیز محاسبه شد..
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  تاثیر خودشیفتگی  آشکار و پنهان بر عزت نفس  و خودکارآمدی  فراتر از اعتماد به نفس

چکیده انگلیسی

Past literature has suggested a dual nature of trait based narcissism, comprising overt and covert forms. While several studies have examined the two subtypes in relation to self-esteem, very few studies have examined narcissistic subtypes and self-efficacy. 115 Psychology undergraduates filled in self-report measures of overt narcissism, covert narcissism, self-esteem and self-efficacy. Results demonstrated no significant relationship between overt and covert narcissism, suggesting two distinct subtypes. Overt and covert forms of narcissism were found to significantly contribute to self-efficacy beyond self-esteem. Further, overt narcissism positively predicted both self-esteem and self-efficacy beyond self-esteem. Conversely, covert narcissism was found to negatively predict self-esteem and self-efficacy beyond self-esteem. Overt narcissism subscale associations were also computed, with Power being associated with higher self-efficacy but not self-esteem, suggesting Power to be a more adaptive subscale. The Special Person subscale was associated with higher self-esteem but not self-efficacy, suggesting it forms the maladaptive core of overt narcissism. Exhibitionism was not associated with either self-esteem or self-efficacy. Results appear congruent with past literature, and have given an additional insight into the implications of trait based narcissism regarding self-efficacy. Findings appear to suggest trait based overt narcissism is a more adaptive construct to individual self-concept than covert narcissism.

مقدمه انگلیسی

It has been suggested that there are two distinct forms of pathological (Kernberg, 1975, Kohut, 1971 and Kohut, 1977) and more recently non-pathological narcissism (Wink, 1991). Several studies have explored the associations of overt and covert narcissism and self-esteem (Miller et al., 2011, Pincus et al., 2009, Rohmann et al., 2012 and Rose, 2002). However, narcissism and its subtypes have not been considered in relation to the associated domain of self-efficacy. Exploring associations between narcissistic subtypes and self-efficacy may further highlight adaptive and maladaptive elements of these multifaceted personality constructs. Moreover, differences in self-efficacy may have implications for associated behavioural distinctions between overt and covert subtypes of narcissism, such as aggression (Okada, 2010). It has been conceptualised that there are two forms of trait based narcissism, overt and covert (Wink, 1991). The overt form, described as Grandiosity–Exhibitionism consists of exhibitionism, an exaggerated sense of self-importance, grandiosity and desire for attention (Wink, 1991). Conversely, the covert or Vulnerability–Sensitivity form of narcissism is characterised by hypersensitivity to criticism, a lack of self-confidence, being socially withdrawn, but similar to the overt form, an element of grandiosity (Wink, 1991). Whilst covert narcissism is comprised of grandiosity as a constituent part, there is an element of insecurity in grandiosity (Miller, Gentile, Wilson, & Campbell, 2013). Since the binary conceptualisation of trait based narcissism, growing empirical attention has examined the overt and covert constructs. Research has affirmed the independence of these subtypes (Rathvon & Holmstrom, 1996). Findings have additionally suggested fundamental differences in terms of expression, with covert narcissism being characterised by greater distress (Dickinson & Pincus, 2003). However, differences in reported distress may be partially attributed to overt narcissists’ tendency to deny problems (Dickinson & Pincus, 2003). Nonetheless, the lack of a significant relationship between overt and covert measures of narcissism (Smolewska & Dion, 2005) appears to affirm the suggestion of their independence. Research has identified a variety of factor structures corresponding to the Narcissistic Personality Inventory, with two/three (Kubarych, Deary, & Austin, 2004), four (Emmons, 1984) and even seven (Raskin & Terry, 1988) factors being suggested. The four and seven factor solutions have been derived exclusively through Principal Components Analysis (Emmons, 1984 and Raskin and Terry, 1988). Conversely, the two and three factor solutions were additionally explored using Confirmatory Factor Analysis, with the three factor solution demonstrating the best fit (Kubarych et al., 2004). Therefore, the present research will consider the three subscales of Power, Exhibitionism and Special Person identified in Kubarych et al. (2004). Psychoanalytic perspectives have identified pathological narcissism as a defensive grandiosity in compensation for underlying feelings of inferiority (Kernberg, 1975). Alternatively, social learning perspectives have suggested that narcissism consists of genuine underlying beliefs of superiority (Millon, 1981). Given these alternate suggestions of self-concept regarding pathological narcissism, it is unsurprising that research has extended to trait based narcissism and self-esteem. Self-esteem can be defined as the view people have of themselves; whether they view themselves to be a good and valuable person or not (Kernis, 2003). Higher overt narcissism has been associated with higher self-esteem, with covert narcissism being conversely associated with lower self-esteem (Miller et al., 2011, Pincus et al., 2009, Rohmann et al., 2012 and Rose, 2002). Thus, findings may be interpreted as suggesting that regarding individual self-concept, overt narcissism is a more adaptive construct than covert narcissism. Equally, subscale level associations with self-esteem have been explored, with the Special Person and Power subscales being associated with increased self-esteem (Brunell, Staats, Barden, & Hupp, 2011). Conversely, no significant association has been found between Exhibitionism and self-esteem (Brunell et al., 2011). This demonstrates differing subscale effects which may be suppressed if total scale scores are exclusively considered. Another element within the domain of self-concept is self-efficacy. Self-efficacy can be defined as how people judge their ability to both organise and carry out tasks (Bandura, 1986). Moreover, as a concept it has implications for feelings, thoughts, motivation and in turn, behaviour (Bandura, 1994). Self-efficacy can be influenced by whether or not success in tasks is achieved, hence may vary depending on recent events (Andersson, Moore, Hensing, Krantz, & Staland-Nyman, 2014). In this respect, self-efficacy bears similarity to self-esteem which is liable to fluctuation in response to life events, especially in narcissistic individuals (Morf & Rhodewalt, 2001). It has been identified that self-esteem and self-efficacy are distinct, but related concepts which are moderately correlated (Brown, Hoye, & Nicholson, 2012). The similarity between self-efficacy and self-esteem may suggest that self-efficacy is likely to differ between narcissistic subtypes. Despite there having been several studies examining narcissistic subtypes and self-esteem, research has not considered narcissism in relation to self-efficacy. Exploring self-efficacy in relation to narcissism may further expand understandings of differences between narcissistic subtypes and shed more light on the variation in self-concept associated with the differing presentations of narcissism. This study examined overt narcissism, covert narcissism, self-esteem and self-efficacy. Due to self-esteem being moderately correlated to self-efficacy, it appeared appropriate to consider the impact of overt and covert narcissism on self-efficacy, beyond the variance accounted for by self-esteem. The aims for the study were to (i) assess the relationship between overt and covert narcissism, (ii) assess overt and covert narcissism’s link to self-esteem, and (iii) assess whether overt and covert narcissism independently predicted self-efficacy, beyond self-esteem. To further explore specific facets of overt narcissism, Narcissistic Personality Inventory subscale analyses were also computed.