دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 53197 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تأثیر وابستگی به فرکانس بار روی ناحیه حفاظت نشده( NDZ ) و عملکرد روش تعیین جزیره‌ای شدن تغییر فرکانس ساندیا( SFS)

عنوان انگلیسی
Impact of Load Frequency Dependence on the NDZ and Performance of the SFS Islanding Detection Method
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
53197 2010 8 صفحه PDF 23 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : IEEE (آی تریپل ای)

Journal : IEEE Transactions on Industrial Electronics, Page(s): 139 - 146 ISSN : 0278-0046 INSPEC Accession Number: 11692741

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چكيده

مقدمه

جدول 1: پارامترهاي عمومی وابستگي به فركانس بار

   NDZ برای بارهاي وابسته ی فركانس

شكل 1: سيستم تحت مطالعه

تأثير وابستگي فركانس بار بر ndz روش تعيين جزيره‌اي شدن SFS

 تحلیل باردر برابر مشخصه DG

شکل 2 . مشخصه بار و  فرکانس – زاویه فازS SF برای یک بار با Fr=60HZ

شکل 3 . مشخصه بار و فرکانس – زاویه فازS SF برای یک بار با Fr=60HZ و QF=3 برای مقادیرگوناگون  KPF

تاثیر وابستگی به فرکانس بار بر NDZ

شکل 4 . NDZ برای روش SFS با CF=0 و K=005 برای مقادیر متفاوت KPFبا QF=4

شکل 5 . NDZ برای روش SFS با CF=0001 و K=0005 برای مقادیر متفاوت KPF با QF=1

تاثیر وابستگی به فرکانس بار بر اثرگذاری کاربرد معیار زاویه فاز روش SFS

شکل 6. بار و مشخصه SFS با و بدون وابستگی به فرکانس

نتایج شبیه سازی تاثیر KPF  بر روش تعیین جزیره ای شدن SFS را مشخص می کنند. 

انحرافات ولتاژ و فرکانس تحت شرایط گوناگون عدم انطباق توان اکتیوو راکتیو: 

شكل 7: انحرافات ولتاژ و فركانس براي موردي كه   است (نقطه D’ در شكل5 )

شكل 8: انحرافات ولتاژ و فركانس براي موردي كه   (نقطه G’ در شكل 5) است

اثر QF و KPF بر تعيين جزيره:

شكل 9: انحراف فركانس در يك DG مجهز به روش SFS در مقادير   متفاوت

شكل 10: انحراف فرکانس در يك DG و مجهز به روش SFS براي مقادير   متفاوت (K=0.1)

C. NDZ شبيه سازي شده در برابر NDZ تحليلي

شكل 11: NDZ شبيه سازي شده (دايره‌اي) در برابرتحلیل NDZ با وابستگي به فركانس بار

شكل 12: 100ms NDZ شبيه سازي شده (بصورت دايره‌هاي آبي) در برابر NDZ حالت يكنواخت با CF=0 و K=0.05

نتيجه‌گيري
ترجمه کلمات کلیدی
( توليد توزيع يافته (DG)، مبدل، تعيين جزيره‌اي شدن، تغيير فركانس سانديا (SFS) )
کلمات کلیدی انگلیسی
—Distributed generation (DG), inverter, islanding detection, Sandia frequency shift (SFS).
ترجمه چکیده
تغيير فركانس سانديا (SFS) در روشهاي اکتیو تعیین جزيره‌اي شدن رخ مي‌دهد كه بر تغيير فركانس براي تعيين وضعيت جزيره‌اي شدن براي توليد توزيع يافته مبتني بر مبدل تكيه دارد. روشهاي اکتیو تعيين جزيره‌اي شدن عموماً روي بارهاي RLC ثابت آزمايش مي‌شوند كه توان بار اکتیو مستقيماً متناسب با مربع ولتاژ می باشد. و مستقل از فركانس سیستم است. از آنجا كه روش SFS براي تعيين جزيره‌اي شدن ، بطور اوليه بر فركانس اتكا دارد، ممكن است وابستگي به فركانس توان اکتیو بر عملکرد و ناحیه تعيين نشده (NDZ) اثر داشته باشد. در اين مقاله تأثير وابستگي فركانس توان اکتیو بار بر عملكرد روش SFS در طی يك وضعيت جزيره ای شدن تحليل مي‌شود. يك مدل NDZ كه پارامتر وابستگي فركانس بار را بررسي مي‌كند بصورت رياضي بدست آمده و از طريق شبيه‌سازي ديجيتالي معتبر شده است. نتايج نشان مي‌دهند وابستگي فركانس بارهاتأثير قابل توجهي بر NDZ روش SFS داشته و بنابراين در زمان بررسي طراحي و آزمايش اين روش مهمي براي عامل بررسي است.
ترجمه مقدمه
در زمان توليد توزيع يافته انتگرال گیردر سيستم‌هاي توزيع، حفاظت ضد جزيره‌اي شدن مولفه اساسي است. نقش اصلي يك روش تعيين جزيره‌اي شدن ، تعيين کردن دقيق لحظه جزيره سازي و سپس تفكيك DG به شيوه‌اي ساده است. ممكن است روشهاي تعيين جزيره‌اي شدن به سه گروه اصلي تقسيم شوند كه براساس [3]-[1] شامل غير اکتیو، اکتیو و ارتباطي هستند. روشهاي غير اکتیو بر تنظيم يك آستانه بالايي و پاييني يك پارامتر دقيق اندازه‌گيري شده اند. به عنوان مثال فرکانس يا ولتاژ براي تعيين يك وضيعت جزيره‌اي آشکار می شوند [4]-[1]. در روشهاي اکتیو، يك طرح كنترل واسطه مدلسازي مي شود بطوريكه يك پارامتر سيستمي خاص اعمال مي‌شود تا در زمان رخ دادن يك وضعيت جزيره‌اي ، تغيير كند و بنابراين تعيين جزيره‌اي شدن را تسهيل كند[6]-[5]. اخيراً، روشهاي اکتیو جديد، با اتكاء بر تزريق توزيع پيشنهاد شده‌اند تا وضعيت جزيره ای شدن را تعيين كنند. در ‍[6] ، روشهاي پيشنهادي بر تزريق يك جريان توالي منفي و اندازه‌گيري تغيير ولتاژ توالي منفي براي تعيين جزيره‌اي شدن اتكاء دارد. در ]7[ ، با تزريق يك شكل موج سينوسي كم شدت و اندازه‌گيري انحراف ولتاژ مرتبط، سيگنال زاويه جريان منحرف مي‌شود. روشهاي مبتنی بر ارتباط، بر ارسال و دريافت سيگنالها بين دستگاههاي حفاظتی متفاوت براي تعيين جزيره‌اي شدن اتكاء دارد. روشهاي اکتیو جذابترين گزينه در نظر گرفته مي‌شوند زيرا روشهاي اکتیو كم هزينه‌تر از روشهاي مبتني بر ارتباط بوده. و ناحیه تعيين نشده (NDZ) كوچكتری از روشهاي غير اکتیو دارند. NDZ را مي‌توان بعنوان شرايط بارگذاري تعريف كرد . برای اینکه یک روش آشکارسازی جزیره ای می خواهد روش جزیره ای را در یک روش همزمان ردکند. اخيراً، روشهاي تركيبي تعيين جزيره‌اي شدن اکتیو -غير اکتیو هایبرید كه مزاياي اين دو روش را تركيب مي‌كند در ]11[- ]9[ ارائه شده‌است. تغيير فركانس سانديا (SFS) تحت روشهاي اکتیو تغيير فركانس رخ مي‌دهد كه شامل تغيير فركانس اکتیو (AFD)، تغيير فاز اتوماتيك و تغيير فركانس حالت لغزشي (SMS) نيز مي‌باشد. روشهاي اکتیو NDZ، با تكیه بر تغيير فركانس در ]14] و ]15[ تحليل شده اند. ثابت شده كه روش SFS با NDZ كوچك يكي از مؤثرترين روشها مي‌باشد. روشهاي تعيين جزيره‌اي شدن و NDZ آنها روي بارها ی RLC ثابت، آزمايش شده اند. در ]19[ تأثير فركانس بار بر عملكرد يكي از روشهاي غیر اکتیو حفاظت over/under voltage و حفاظت over/under frequency تحليل شده بود و نتيجه گرفته شده كه وابستگي به فرکانس بار بر قابليت تعيين NDZ و جزيره‌اي شدن اين روش تاثير دارد. بطور متداول در تحليل موقتي سيستم قدرت، وابستگي به فركانس بار بررسي شده و تأثير زيادي بر انحراف فركانس دارد[23]-[20]. اين امر در طرح روشهاي فعال مانند روش SFS بررسي نشده است. روش SFS روي بارهاي ثابت RLC آزمايش شده بود كه فرض مي‌شد دشوارترين وضعيت تعيين بارگذاري باشد[15]. در يك سيستم توزيع ، بارها با توجه به نوع (مسكوني، تجاري يا صنعتي) و همچنين فصل آب و هوا بطور مشخصي تغيير مي‌كنند. در (21) پارامترهاي شاخص وابستگي به فرکانس بار براي انواع گوناگون بارها ارائه شده‌اند. اكثر بارها نزديك به ضریب توان صفر تا يك با پارامتر وابستگي به فركانس توان اکتیوكه از 3 تا 0 تغيير مي‌كند. عمل مي‌كنند. در اين مقاله عملكرد روش SFS با بررسي وابستگي به فركانس بار آزمايش مي‌شود. NDZ براي روش SFS بطور رياضي بدست مي‌آيد تا تأثير پارامتر وابستگي به فركانس بار بر تعيين جزيره‌اي شدن ثابت شود.DG مبتني بر مبدل و همچنين روش تعيين جزيره‌اي شدن با توجه به PSCAD/ETMPC مدلسازي شده و نتايج شبيه سازي ارائه مي‌شوند تا تحليل رياضي تأييد شود. اين مقاله بصورت زير سازماندهي مي‌شود. II : رابطه رياضي مورد استفاده براي مدلسازي NDZ را بدست مي‌آورد. بخش III تأثیر وابستگي به فركانس بار بر عملكرد روش SFS را تحليل مي‌كند. بخش IV نتايج شبيه سازي براي تاييد تحليل رياضي را فراهم مي‌كند. در نهايت، در بخش V نتيجه‌گيري ها ارائه مي‌شوند.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  تأثیر وابستگی به فرکانس بار روی ناحیه حفاظت نشده( NDZ ) و عملکرد روش تعیین جزیره‌ای شدن تغییر فرکانس ساندیا( SFS)

چکیده انگلیسی

Sandia frequency shift (SFS) falls under the active islanding detection methods that rely on frequency drift to detect an islanding condition for inverter-based distributed generation. Active islanding detection methods are commonly tested on constant RLC loads where the load's active power is directly proportional to the square of voltage and is independent on the system frequency. Since the SFS method relies primarily on frequency to detect islanding, the load's active power frequency dependence could have an impact on its performance and the nondetection zone (NDZ). In this paper, the impact of the load's active power frequency dependence on the performance of the SFS method, during an islanding condition, is analyzed. A NDZ model that takes into account the load's frequency dependence parameter is derived mathematically and validated through digital simulation. The results show that the load's frequency dependence has a significant impact on the NDZ of the SFS method and thus is an important factor to consider when designing and testing this method.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.