مقالات ISI رگرسیون چندگانه : 133 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
معادله رگرسیون خطى چندگانه به جاى یک عرض از مبدأ و ضریب زاویه داراى یک مقدار پابت ( مترادف با عرض از مبدأ) و به تعداد متغیرهاى مستقل داراى ضریب مى باشد. این ضرایب به نام ضرایب رگرسیون پارشیال خوانده مى شود. براى برآورد مقادیر ضرایب مى توان از روش کمترین مربعات استفاده کرد. یعنى ضرایب انتخاب مى شوند که مجموع مربعات اختلاف بین مقادیر پیش بینى شده و مشاهده شده متغیر وابسته ، کمترین مقدار را داشته باشد.

در این صفحه، تعداد 133 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع رگرسیون چندگانه آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Practical partial discharge pulse generation and location within transformer windings using regression models adjusted with simulated signals

Application of a multiple linear regression and an artificial neural network model for the heating performance analysis and hourly prediction of a large-scale ground source heat pump system

Two-phase particle swarm optimized-support vector regression hybrid model integrated with improved empirical mode decomposition with adaptive noise for multiple-horizon electricity demand forecasting

A novel algorithm for identifying risk factors for rare events: Predicting transient ischemic attack in young patients with low-risk atrial fibrillation

Transformation of Landsat imagery into pseudo-hyperspectral imagery by a multiple regression-based model with application to metal deposit-related minerals mapping

Prediction of soil organic carbon in an intensively managed reclamation zone of eastern China: A comparison of multiple linear regressions and the random forest model

Performance evaluation of multiple methods for landscape aesthetic suitability mapping: A comparative study between Multi-Criteria Evaluation, Logistic Regression and Multi-Layer Perceptron neural network

A Method of Calculating Functional Independence Measure at Discharge from Functional Independence Measure Effectiveness Predicted by Multiple Regression Analysis Has a High Degree of Predictive Accuracy

Use of multiple regression models to evaluate the formation of halonitromethane via chlorination/chloramination of water from Tai Lake and the Qiantang River, China

Using the multiple regression analysis with respect to ANOVA and 3D mapping to model the actual performance of PEM (proton exchange membrane) fuel cell at various operating conditions

Comparative Multiple Regression Analysis of Household Electricity use in Latvia: Using Smart Meter Data to Examine the Effect of Different Household Characteristics ☆