دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 42966 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

روابط بین روش مدیریت پروژه و موفقیت پروژه در زمینه های مختلف حاکمیت پروژه

عنوان انگلیسی
Relationships between a project management methodology and project success in different project governance contexts
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
42966 2015 16 صفحه PDF 30 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Project Management, Volume 33, Issue 6, August 2015, Pages 1377–1392

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده 

کلمات کلیدی

1.مقدمه 

2. مرور پیشینه وفرضیه ها 

2.1. موفقیت پروژه 

2.1.1 استانداردسازی

2.2.2. منطبق برنیاز

2.2.3. ترکیبی از استاندارد سازی و انطباق پذیری بانیاز

2.3. حاکمیت پروژه به عنوان یک عامل زمینه ای 

2.4. نظریه احتمالی به عنوان یک دیدگاه نظری

3.روش تحقیق

شکل 1.  مدل تحقیق 

3.1. تدوین پرسشنامه 

3.2. جمع اوری اطلاعات 

جدول 1. دموگرافیک 

جدول 2. اطلاعات اخرین پروژه 

3.3. روش های تحلیل اطلاعات 

3.4. اعتبار و قابلیت اطمینان ( پایایی) 

3.5. آمادگی برای عملیاتی سازی متغیرها 

3.5.1. موفقیت پروژه

3.5.2. روش تحقیق ( روش مدیریت پروژه ) 

جدول 3 .توصیفات 

 جدول 4 . ماتریس اجزا برای عوامل روش 

3.5.3. حاکمیت

4.نتایج 

4.1 اثر مولفه های روش مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه

جدول 5. مارتیس همبستگی  

4.2. اثر تعدیل کننده حاکمیت بر رابطه بین مولفه های یک روش مدیریت پروژه و موفقیت پروژه

جدول 6. رگرسیون سلسله مراتبی با روش مدیریت پروژه به عنوان  متغیرهای مستقل، موفقیت پروژه به عنوان متغیروابسته،و حاکمیت به عنوان متغیر تعدیل کننده 

4.3 جستجوی اثر حاکمیت پروژه بر یک روش مدیریت پروژه

4.4. دیگر یافته ها 

5. بحث و بررسی 

6. نتیجه گیری ها

6.1. کاربردهای عملی 

6.2. کاربردهای نظری 

6.3. تحقیقات بیشتر

6.4. نقاط قوت و محدودیت ها
ترجمه کلمات کلیدی
روش مدیریت پروژه - موفقیت پروژه - اداره پروژه - تئوری اقتضایی - زمینه پروژه
کلمات کلیدی انگلیسی
Project management methodologies; Project success; Project governance; Contingency theory; Project context
ترجمه چکیده
این تحقیق به بررسی رابطه بین استفاده از روش مدیریت پروژه و موفقیت پروژه و تأثیر حاکمیت پروژه بر این رابطه می پردازد. پرسشنامه انلاین، سطح مقطعی و جهانی به 254 پاسخ منجر شد. تحلیل از طریق آنالیز عاملی و آنالیز رگرسیون سلسله مراتبی انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از روش مدیریت پروژه در22.3 درصد ازموفقیت پروژه نقش دارد و این روش ها که درمدیریت پروژه بسیارجامع است به سطوح بالاتر موفقیت پروژه می انجامد. حاکمیت پروژه به عنوان شبه - میانجی دراین رابطه عمل می کند. یافته ها بایستی در خدمت کارشناسان مدیریت پروژه قرار گیرد.
ترجمه مقدمه
موفقیت پروژه یکی از مهمترین موضوعات تحقیقی در مدیریت پروژه است، اما مفهوم واژه موفقیت متغیراست. کوک و دیویس، بین موفقیت پروژه – که اهداف کلی پروژه را مورد ارزیابی قرار می دهد و ازطریق استفاده از خروجی پروژه بدست می آیند – و موفقیت مدیریت پروژه که در انتهای پروژه درتقابل معیارهای موفقیت( همچون معیارهای مرتبط با کارآمدی درونی، هزینه، زمان و کیفیت) مورد ارزیابی قرار می گیرد، تمایز قائلند. دستیابی به این معیارها می تواند درکل چرخه حیات پروژه ازطریق عوامل موفقیت تحت تأثیرقرار گیرد. یکی از این عوامل، روش مدیریت پروژه است، که ابزاری برای افزایش اثربخشی پروژه و شانس موفقیت است. ازاین رو، روش مدیریت پروژه به منظور حمایت از مدیران پروژه دردستیابی به موفقیت های قابل پیش بینی تر پروژه توسعه یافته است. بااین حال، حدو حدودی که این هدف بدان دست می یابد، نامشخص است چرا که پروژه ها هنوز به اهداف خود دست نیافته اند و تعیین کمیت اثرات روش مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه هنوز قابل شناسایی نیست. نمونه هایی از روشهای مدیریت پروژه شامل پرنس 2 ازطرف اداره بازرگانی دولیت، چرخه حیات توسعه سیستم و PROPS اریکسون است. پیشینه مدیریت پروژه بین روش مدیریت پروژه استاندارد و روش مدیریت پروژه تعدیل یافته تمایز قایل است و این سوال مطرح است که کدامیک ازروشهای مدیریت پروژه استاندارد، روشهای مدیریت پروژه تعدیل یافته یا ترکیبی از هردو به افزایش اثربخشی و کارآیی پروژه و درنهایت به موفقیت پروژه می انجامد. یکی ازدیدگاههای مرتبط، جامعیت روش مدیریت پروژه و اثرآن بر موفقیت پروژه است. قضیه توانایی استانداردسازی و یا تعدیل یک روش، زیربنای یک فرضیه است که روش مدیریت پروژه جامعیت پیدا خواهد کرد و به عبارت دیگر، برای هرپروژه مفروض کفایت می کند. زمانی که روش مدیریت پروژه یک سازمان ناقص یا محدود باشد، اثربخشی، کیفیت و درنهایت موفقیت پروژه تحت تأثیر قرار می گیرد. فورچن و همکارانش نشان دادند که بیشتر از 50 درصد از پاسخ دهندگان در تحقیقشان، محدودیت های استفاده ازروش های مدیریت پروژه را تجربه کرده اند. ازبین این محدودیت های مذکور، محدودیت ها در روش ها، فرایندها، ابزارها و تکنیک ها رایج تر بودند. یک روش مجموعه ای از رویکردها ست که جهت انتخاب و بکارگیری تعدادی از تکنیک ها و ابزارها و به منظور دستیابی به ساخت محصولات و تولیدات کارآمد و اثربخش، توسط انسانها مورد استفاده قرار می گیرند. ولز، جوزلین و مولر پی بردند که روش مدیریت پروژه از نظرتکامل و تناسب ازیک سازمان با سازمان دیگر متفاوت است. برخی از روشها برای نوع خاصی از پروژه ها نامناسبند. ازاین رو، نمی توان به روش مدیریت پروژه به شکل کلی نگریست،بخصوص ازآنجا که هر روش مدیریت پروژه مجموعه ناهمگنی از الگوهاست که ازیک سازمان به سازمان دیگر متفاوت است. دراین مقاله، مولفه های روش مدیریت پروژه نخست تعریف ده و سپس از نظر تأثیر کلی آنها بر موفقیت پروژه در زمینه های حاکمیتی مورد بررسی قرار می گیرد. حاکمیت بر سازمان ها اشراف دارد. حاکمیت شرکتی شامل همه کارهایی است که درسازمان انجام می گیرد و ازاین رو، برکارها و عملیات سازمان های خطی سنتی و همچنین کارهای انجام گرفته درسازمان های موقتی ( همچون پروژه ها) نفوذ داشته و حکومت می کند. " حاکمیت شرکت، شامل مجموعه ای از روابط بین مدیریت یک شرکت، هیات مدیره آن، سهامدارانش و گروههای ذینفع و بایستی هیات مدیره و مدیریت را تشویق کند تا اهداف مدنظر شرکت و سهامدارانش را دنبال کنند و نظارت موثر را تسهیل نماید". ازسال 2005، پیشینه مربوط به حاکمیت در زمینه پروژه به شکل قابل توجهی رشد کرد. با این حال، به نقش روش مدیریت پروژه در زمینه های مختلف حاکمیتی توجه زیادی نشد. یکی از موارد استثنا، تحقیق انجام گرفته توسط جوزلین و مولر بود که نشان داد حاکمیت پروژه، که به عنوان " استفاده از سیستم ها، ساختارهای قدرت،و فرایندهای تخصیص منابع و کنترل فعالیت در یک پروژه " تعریف می شود، بر اثربخشی استفاده از روش مدیریت پروژه دردستیابی به موفقیت پروژه تأثیر می گذارد. با درنظرگرفتن ( الف) رویکرد کمی که امکان نتایج قابل تعمیم را فراهم می کند(ب) شناسایی دقیق تر مولفه های خاص روش مدیریت پروژه که با موفقیت پروژه درارتباطند. هدف ازاین تحقیق، بررسی بیشتر رابطه بین یک روش مدیریت پروژه و مولفه های آن با موفقیت پروژه است و اینکه چگونه این رابطه تحت تأثیر زمینه های مختلف حاکمیت پروژه می باشد. درنتیجه، سوال تحقیقی زیر ارائه می گردد : ماهیت رابطه بین روش مدیریت پروژه و موفقیت پروژه چیست و آیا این رابطه تحت تأثیر حاکمیت پروژه قرار دارد؟ واحد تحلیل رابطه بین روش مدیریت پروژه و موفقیت پروژه است. درمسیر ماهیت سوال تحقیق، این مطالعه دیدگاه نظریه احتمالی را اتخاذ کرد. نتایج این مطالعه درک بهتری از روش مدیریت پروژه یک سازمان ازنظرتأثیرروش مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه وچگونگی نفوذ و تأثیر زمینه های مختلف حاکمیت پروژه بر انتخاب، اثربخشی و جامعیت در استفاده ازروش های مدیریت پروژه ارائه می دهد. یافته ها به سازمان ها کمک می کنند تا درک بهتری از چگونگی هماهنگی روش های مدیریت پروژه شان درراستای بهینه سازی اثربخشی و کارآیی عملی داشته باشند، که درنهایت به موفقیت بیشتر پروژه منجر خواهد شد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  روابط بین روش مدیریت پروژه و موفقیت پروژه در زمینه های مختلف حاکمیت پروژه

چکیده انگلیسی

Project governance acts as a quasi-moderator in this relationship. The findings should benefit project management practitioners by providing insights into the choice of PMM in different governance contexts. Academics should benefit from insights into PMMs' role as a success factors in projects.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.