دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 122936 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

انقباض غده ی هیپوفیزدرناهنجاری دوقطبی :نقش جنسیت

عنوان انگلیسی
Pituitary gland shrinkage in bipolar disorder: The role of gender
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
122936 2018 5 صفحه PDF 11 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Comprehensive Psychiatry, Volume 82, April 2018, Pages 95-99

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2-موادومتدها

2-1.نمونه

جدول1. داده های اجتماعی وکلینیکی نمونه

2-2رویکردام آرآی

2.3اندازه گیری پی جی

2.4.تجزیه داده ها

3.نتایج

3.1.داده های جمعیت

3.2مقادیرغده ی هیپوفیز

جدول 2. حجم غده هیپوفیز دربیماران بی دی ومعیارهای سالم  

3.3  اچ سی:معیارهای سالم ؛بی دی:ناهنجاری دوقطبی

4.گفتمان

5-نتیجه گیری    
ترجمه چکیده
سابقه:بیش فعالی قطب غده ی فوق کلیوی –هیپوفیز-هیپوتالاموس به طورمنظم درناهنجاری های خلقی گزارش شده است،اگرچه مطالعات معدودی غده ی هیپوفیز(پی جی )رادرناهنجاری دوقطبی(بی دی) موردپژوهش قرارداده ونتایج بسیارمتناقض می باشند.بنابراین،هدف این پژوهش کشف همبستگی پی جی به موازات نقش جنسیت وتاثیرمقیاسهای کلینیکی دراین موضوع روی نمونه ی بیماران بی دی ومقایسه بامعیارهای سلامت است(اچ سی). متدها:34بیماربی دی و41اچ سی تحت ام آرآی 1.5اسکن شده ومقادیرپی جی برای همه ی نمونه هابه صورت دستی نشانه گذاری شد.نشانه های روانپزشکی بوسیله ی مقیاس درجه بندی مختصرروانپزشکی ،مقیاس درجه بندی افسردگی همیلتون ومقیاس درجه بندی شیدایی بچ رافالسن موردارزیابی قرارگرفت. نتایج:مقادیرپی جی دربیماران بی دی نسبت به اچ سی کاهش رانشان میدهند .(f=24.9,p<0.001) به طرزقابل توجهی بعدازتقسیم نمونه هاباجنسیت یک کاهش عمده مقدارپی جی فقط دربیماران بی دی خانم درمقایسه بااچ سی خانم تشخیص داده شد. امااین امردرمردان بی دی درمقایسه بامردان اچ سی دیده نشد.(f=9.1,p<0.001) (f=-0.12,p=0.074) هیچ ارتباط مهمی بین مقادیرپی جی ومتغیرهای کلینیکی مشاهده نشد. نتیجه گیری:نتایج مانشان میدهدکه بیماران بی دی که کاهش مقدارپی جی داشتند،احتمالانسبت به بیش فعالی بلندمدت اچ پی وتقویت نتیجه بخش واکنش منفی مقدارپی جی راخودکنترل میکنند.این تغییرمخصوصادرزنان آشکاراست ونقش جنسیت رادرمیزان تاثیرمقادیرپی جی دربیماران بی دی نشان میدهد.سرانجام ،عدم ارتباط عمده بین مقادیرپی جی ومتغیرهای کلینیکی این نظریه راحمایت میکندکه اختلال پی جی یک ویژگی ذاتی دربیماران بی دی می باشدومستقل ازدقت درعلايم ومدت درمان است.
ترجمه مقدمه
ناهنجاری دوقطبی(بی دی) یک ناهنجاری زیست شناسی عصبی است که باتغییربخش های مانیک/هیپومانیک باحالت های افسردگی ازفازهای سرخوشی تمیزداده می گردد.دردودهه ی اخیر،تعدادی ازمطالعات تصویرسازی تشدیدمغناطیسی (ام ارآی) ،زیرلایه های زیست شناسی عصبی بی دی راموردپژوهش قراردادندتانشانگرهای زیست شناسی عصبی مهم رادراین بیماری ناتوان کننده تعریف کنند.دراین رابطه،اگرچه ماده ی خاکستری مغزدرجلوی مغز-گیجگاه-شبکه لیمبیک کاهش مقداررانشان می دهد،اماپژوهش حجمی روی اجزای غده ی هیپوتالاموس-هیپوفیز-فوق کلیوی(اچ پی ای ای)دربیماران بی دی هنوزدرحال بررسی است.اچ پی ای ای سیستم اعصاب وغدداصلی درپاسخ به فاکتورهای استرس زامی باشد که به طورمرتب دربیماران بی دی دچاراختلال میگردد.مخصوصادرغده ی هیپوفیز(پی جی)نشان میدهدکه این بافت نقش مهمی باتعدیل کردن پاسخهای رفتاری ونوروژنزوعصبی ایفامیکند،که این امرمیتوانددرعملکرد خلقی وشناختی تاثیرگذارباشد. بنابراین ،تحقیقات ام آرآی برروی کشف دقت پی جی به منظورتعیین نقش بالقوه ی آن درپاتوفیزیولوژی بی دی متمرکزاست.بااین وجود،درسالهای اخیرفقط تعدادی تحقیقات ام آرآی به منظورکشف حجم پی جی دربی دی وجودداردونتایج هنوزبسیارغیرقابل استنادونتیجه گیری می باشند.درواقع ،بسیاری ازاین پژوهشهانشان می دهندکه بیماران بی دی دارای حجم پی جی بزرگتری هستند(13-17)بعضی ارآنهایک کاهش(18)وبعضی هیچ اختلافی رانشان نمی دهند(19-21). به طورقابل توجهی،کلارک ات ال.اخیرایک فراتحلیل راانجام دادکه مشتمل برنه پژوهش بوده وبه نمونه ی نهایی 552موضوع رسید(ان=244بیماربی دی وان=308اچ سی).نتایج به این فرضیه رهنمون شدکه کوچکترین کاهش درحجم پی جی ممکن است یک نشانگرزیستی مهم دربیماربی دی باشد.هرچندمولفان ثابت نمودندکه وجودحجم بیشتری ازپی جی درمیان نمونه های بی دی درمقایسه بااچ سی تاثیرکمی رانشان داده واهمیت آماری ندارد(میزان تاثیر:0.23،سی ال:-0.14،0.59)بنابراین به مطالعات بیشتربرای تثبیت تغییرات پی جی دربی دی موردنیازاست. علاوه برآن،پیشنهادمی شودکه جنسیت میتواندنقش مهمی رادرمتعادل سازی مقدارپی جی دریک جمعیت نرمال ایفاکندکه درآن زنان جوان سالم حجم بیشتری ازپی جی رانسبت به مردان جوان سالم نشان می دهند(22-28).به طورمتشابه،تاثیرجنس مشابه روی مقدارپی جی درنمونه های شیزوفرنی وافراددارای ریسک بسیاربالای ظهورجنون پیداشد. به طورخاص برای بیماربی دی ،تاثیروابسته به جنس برحجم پی جی دراین ناهنجاری ناتوان کننده گزارش شده ،جهت این تاثیرات هنوزمتناقض است(12) که دربعضی ازاین مطالعات نقش کلیدی جنس دراختلالات پی جی(18-20) ودربعضی دیگرتاثیرناچیزی گزارش شده است(13،15-17،19،30) سرانجام،هنوزیک توافق کلی برتاثیرات مزمن مقادیرپی جی بربی دی حاصل نشده است.درواقع ،هنگامیکه بعضی ازمطالعات ارتباط قابل توجهی بین مدت بیماری وکاهش حجم پی جی (14،31-33)راگزارش میدهد،بعضی دیگرارتباط خاصی رانشان نمی دهند(18-21). دراین متن،هدف ازاین پژوهش تحقیق بیشتربردرستی حجم پی جی دربی دی وفراهم کردن مدرک برای نقش مهم جنسیت ومزمن بودن دراین موضوع است.بادرنظرداشتن یافته های حجمی فراتجزیه ای درکلارک ات ال، افزایش مقدارکمی پی جی دربیماران بی دی درمقایسه بااچ سی موردانتظاراست.بااین وجود،باتحقیقات محدودوکمبودیافته های خاص وهمگون دربی دی وسایرناهنجاریهای روانپزشکی،مافقط میتوانیم به این فرضیه برسیم که بیماران بی دی درمقایسه بااچ سی باتاثیربالقوه ی جنسیت ومدت بیماری مقادیرمتفاوتی ازپی جی رانشان میدهند،براین اساس که اصلاحات پاتولوژی دردرترشح هورمون میتواندبرحجم پی جی موثرباشد(35).
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  انقباض غده ی هیپوفیزدرناهنجاری دوقطبی :نقش جنسیت

چکیده انگلیسی

Our findings suggest that BD patients have decreased PG volumes, probably due to the long-term hyperactivity of the HPAA and to the consequent strengthening of the negative feedback control towards the PG volume itself. This alteration was particularly evident in females, suggesting a role of gender in affecting PG volumes in BD. Finally, the absence of significant correlations between PG volumes and clinical variables further supports that PG disruption is a trait feature of BD, being independent of symptoms severity and duration of treatment.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.